Regulamin Placówki


1. Definicje

 • 1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:
  a. Uczestnik – osoba korzystająca z Zajęć organizowanych przez Placówkę;
  b. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych
  w ofercie Organizatora, będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika;
  c. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
  d. Dziecko – Uczestnik, który nie ukończył 13. roku życia;
  e. Młodzież – osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia;
  f. Zajęcia – zajęcia nauki tańca lub inne rodzaje zajęć, określone w odrębnej ofercie, z udziałem Uczestników, prowadzone przez Placówkę;
  g. Regulamin – niniejszy Regulamin.


2. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Placówka prowadzi działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej w formie kursów, których uczestnikami mogą być Dzieci i Młodzież.
 • 2.2. Placówka prowadzi następujące Zajęcia:
  a) kurs tańca: klasycznego (balet), modern jazz, jazz, breakdance, mix dance, street dance, hip hop oraz aerial hammock dla Dzieci i Młodzieży,
  b) obozy taneczne dla Dzieci i Młodzieży,
  c) warsztaty taneczne,
  d) lekcje indywidualne.
 • 2.3. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty dotycząca zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 • 2.4. Zajęcia prowadzone przez Placówkę odbywają się w salach tanecznych, zlokalizowanych przy ul. Wawrzyniaka 2 oraz ul. Powstańców Śląskich 159, a także innych tanecznych, gimnastycznych, dydaktycznych wynajmowanych przez Placówkę w innych placówkach oświatowych lub siedzibach firm.
 • 2.5. Placówka prowadzi Zajęcia na podstawie umów zawartych na czas określony.


3. Uczestnicy

 • 3.1. Uczestnikami Zajęć mogą być osoby w wieku od 4 lat.
 • 3.2. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Placówką.
 • 3.3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Placówce. Placówka nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami Zajęć.


4. Korzystanie z Zajęć

 • 4.1. Zajęcia dla Dzieci i Młodzieży dostosowane są do cyklu szkolnego w danym semestrze.
 • 4.2. Od 1 lipca do 31 sierpnia odbywają się obozy i warsztaty taneczne dla Dzieci i Młodzieży.
 • 4.3. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 55 lub 85 minut.
  Klienci mogą dokonywać zgłoszeń Uczestników telefonicznie lub w siedzibie Placówki lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.Flow-Factory.pl/zapisy. Przy dokonywaniu takiego zgłoszenia Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko Uczestnika, datę urodzenia Uczestnika, swój telefon kontaktowy, adres e-mail oraz miejsce i termin wybranych Zajęć.
 • 4.4. Przed skorzystaniem przez Uczestnika z Zajęć Klient zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy, której przedmiotem są wybrane przez niego Zajęcia oraz do dokonania opłaty w sposób i w wysokości określonej w umowie. Do czasu spełnienia wymogów określonych w niniejszym postanowieniu Uczestnicy nie będą mogli skorzystać z Zajęć.
 • 4.5. Placówka zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy co do wybranego przez Klienta rodzaju Zajęć lub co do ich terminu.
 • 4.6. O możliwości skorzystania z wybranych Zajęć decyduje kolejność wpłat.
 • 4.7. Klient lub Uczestnik może dokonać zmiany grupy zajęciowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Placówką.
 • 4.8. W przypadku nieprzeprowadzenia Zajęć z przyczyn:
  a) leżących po stronie Placówki, po uzgodnieniach z Uczestnikiem zostanie ustalony dodatkowy termin w celu odpracowania zajęć,
  b) niezależnych od Placówki, zajęcia nie podlegają odpracowaniu.
 • 4.9. Zajęcia nieprzeprowadzone z powodu dni ustawowo wolnych od nauki, są wliczone w koszt
  kursu i nie są odpracowywane.
 • 4.10. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Placówce będę znajdowały się na stronie internetowej www.Flow-Factory.pl oraz www.facebook.com/FlowFactoryWroclaw .
 • 4.11. Podczas zajęć w Placówce obowiązuje strój treningowy oraz obuwie zmienne.
 • 4.12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Placówki i podanych do wiadomości Uczestników.
 • 4.13. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w Zajęciach. W przypadku nieobecności uczestnika Placówki w co najmniej 50% przeprowadzonych zajęciach w drugim semestrze, o dopuszczeniu do udziału w Gali Tanecznej na zakończenie Sezonu Tanecznego decyduje Pedagog prowadzący daną grupę lub Dyrektor Placówki.
 • 4.14. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 • 4.15. Na terenie placówek, w których prowadzone są Zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.


5. Opłaty

 • 5.1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Zajęć podana jest w Cenniku, udostępnianym Klientowi przed zawarciem umowy.
 • 5.2. Opłata za kurs wnoszona jest z góry, w sposób uzgodniony w umowie z Klientem: miesięczne, płatne do 10.dnia każdego miesiąca.
 • 5.3. Placówka może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby, za którą nie została uiszczona opłata tytułem uczestnictwa w zajęciach.
 • 5.4. W przypadku niedokonania opłaty w terminie ustalonym w umowie z Klientem, naliczane będą odsetki w wysokości 0,5% za jeden dzień zwłoki (liczone wg wzoru 0,5% x zaległa kwota x ilość dni).


6. Prawa i obowiązki Placówki

 • 6.1. Placówka zobowiązuje się do przeprowadzenia Zajęć według harmonogramu podanego na stronie internetowej.
 • 6.2. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu, tematu poziomu lub instruktora na życzenie uczestników danego kursu Placówka zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci Klientom część niewykorzystanych opłat.
 • 6.3. Placówka ma prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje Uczestników.
 • 6.4. Placówka ma prawo odwołać Zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego lub zamienić termin Zajęć w wyjątkowych sytuacjach.
 • 6.5. Jeżeli ilość Uczestników w grupie danych Zajęć jest mniejsza, niż 8, Placówka ma prawo rozwiązać grupę. W takim wypadku Placówka jest obowiązana przedstawić grupie alternatywny termin albo umożliwić Uczestnikom dołączenie do innych grup o zbliżonym poziomie. W razie, gdyby Uczestnik nie wyraził zgody na stałą zmianę terminu Zajęć lub dołączenie do innej grupy, jest on uprawniony do niezwłocznego rozwiązania umowy, a Placówka jest obowiązana zwrócić Uczestnikowi uiszczone z góry opłaty za przyszłe, niewykorzystane Zajęcia. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w takim przypadku w terminie siedmiu dni od zawiadomienia o rozwiązaniu grupy.
 • 6.6. Placówka nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za Zajęcia w razie nieobecności Uczestnika, za które Placówka nie odpowiada.
 • 6.7. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w lokalu bądź na terenie budynku, w którym prowadzone są Zajęcia.


7. Postanowienia końcowe

 • 7.1 Zawarcie umowy, a także jej zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 7.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Placówką. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Placówki oraz na jej stronie internetowej pod adresem www.Flow-Factory.pl.
 • 7.3. Przed podpisaniem umowy z Placówką Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • 7.4. Do zmiany niniejszego Regulaminu upoważniony jest organ prowadzący Placówkę, wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie podane do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszone w siedzibie Placówki oraz na jej stronie internetowej.
 • 7.5. Placówka zastrzega sobie prawo do stałej zmiany dni, godzin lub miejsca Zajęć, o czym niezwłocznie zawiadamia Uczestników i Klientów. Klient uprawniony jest w takim przypadku
  w ciągu 7 dni do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Placówka jest zobowiązana do zwrotu Klientowi opłat uiszczonych z góry a należnych za Zajęcia przypadające po dacie złożenia przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 • 7.6. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie przysługuje Klientowi w przypadku stałego przesunięcia Zajęć na godzinę wcześniejszą, bądź późniejszą
  od dotychczasowej o nie więcej, niż 30 minut